ตรวจรับสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

09:32     28/08/2014


 

จากความพยายาม อุตสาหะและความตั้งใจ ของบริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด

เพื่อดำเนินการตามแผนธุรกิจทีวางไว้ คือ การมีสถานที่ผลิตยาเป็นของตนเอง

  

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว บริษัทของเราได้เริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม 2556

ในการส่งหนังสือไปยังสำนักยา เพื่อยื่นเรื่องขออนุญาตจัดตั้งอาคารผลิตยาพร้อมแนบแบบแปลน

ที่ใช้โครงสร้างตาม มาตรฐาน GMP/PICs เนื่องจากบริษัทโพธิ์หยกสมุนไพรได้เล็งเห็นว่า

ในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังง่ายหากเราจะเปิดตลาดกับ สหภาพยุโรป

เมื่อแบบแปลนการก่อสร้างอาคารผลิตยาได้รับอนุญาตจากสำนักยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทางบริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างจนกระทั่งแล้วเสร้จ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557

  

 

อาคารผลิตยานี้อยู่ในระดับดีมาก ทีเหลือคือ ระบบการจัดเก็บเอกสารเท่านั้น "

จนกระทั่งในที่สุดอาคารผลิตยาของ บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ได้รับอนุญาติให้เป็นสถานที่ผลิตยา 

ตามใบอนุญาต เลขที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พุทธศักราช 2557

 

 

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งของบริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด