การเปลี่ยนแปลงข้อความภาษาจีนบนฉลากขวด

21:28     09/05/2019


เรียน ลูกค้าทุกท่าน

         เนื่องด้วยบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน

หลายท่านเกี่ยวกับการแสดงข้อความภาษาจีนบนฉลากขวดเพื่ออธิบายสรรพคุณ “บรรเทา

อาการปวดกล้ามเนื้อ” ของ "ยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2" ให้มีความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงจากข้อความ ดังนี้

ครั้งที่1 จากเดิม 酸伤 เป็น 酸痛

ครั้งที่ 2 จาก 酸痛 เป็น 痠痛 (ข้อความบนฉลากปัจจุบัน)

         บริษัทฯ จึงอยากชี้แจงและขอยืนยันให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าฉลากขวดที่มีการระบุ

ภาษาจีนด้วยคำทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ตามลิงก์ด้านล่าง

https://www.phoyok.co.th/th/product-check/phoyok-herb

เป็นสินค้า "ของจริง" และ "ของแท้" จาก บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด อย่างแน่นอน

         ในการนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ข้อความภาษาจีนบนฉลากขวดโดยมิได้แจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบล่วงหน้า การดำเนินการ

ดังกล่าวเพียงเพื่อต้องการให้ลูกค้าทุกท่านมีความเข้าใจสรรพคุณของสินค้าอย่างชัดเจน

ผ่านข้อความบนฉลากด้านภาษาจีนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น