ครั้งหนึ่ง...ฉันเคยวิ่งเพื่อโรงพยาบาลศรีสังวาลย์

20:45     17/04/2019


 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 คุณภควัต เก่าก่อสกุลและครอบครัวได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล

โดยจัดขึ้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนของ

 

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ให้สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนภายในจังหวัดได้อย่าง

ทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 

บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด ร่วมกับคณะผู้จัดงานกีฬา 329 รุ่งอรุณเกมส์จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรม

ดังกล่าว โดยนำรายได้ท่ีได้จากการลงทะเบียนและจำหน่ายเสื้อสำหรับร่วมกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น

 

1,000,000 บาท และได้ส่งมอบให้แก่  นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา

ด้านสาธารณสุขตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป 

    

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกบูธของผลิตภัณฑ์ชั้นนำ อาทิ ANGERI, สบู่รังนกกล่องทอง, EAGLE , FLASH

เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ​ เองก็ได้ร่วมออกบูธ เพื่อนำยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2, ยาหม่องตราโพธิ์เฮิร์บ สูตร 2,

ยานวดสมุนไพร ตราพนาไพล สูตร 2 และสินค้าน้องใหม่ "ยาดมตราโพธิ์เฮิร์บ" มาไว้บริการให้แก่นักวิ่งทั้งที่จุดพักและ

    

หลังจากเข้าสู่เส้นชัยแล้ว เพราะเรารู้ว่าการวิ่งนั้นอาจทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเมื่อยล้าและบาดเจ็บ รวมถึงอาจทำให้

การหายใจเป็นไปด้วยความลำบาก จึงอยากอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาร่วมสร้าง ร่วมก้าวไปด้วยกันให้มี

รอยยิ้มมากที่สุด ทั้งจากการสร้างบุญกุศลร่วมกัน และจากการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเราที่เข้าใจคุณ