ตรวจร่างกายประจำปี 2562

19:05     29/01/2019


เวลา 09.00 น. บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี

ของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมถึงเฝ้าระวังโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที  โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพ ดังนี้

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)

ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง/วัดความดันโลหิต/ดัชนีมวลกาย (BMI)

ตรวจสายตาทั่วไป (Vision Tests) สั้น, เอียง, ยาว, บอดสี

   

ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล (X-Ray Digital)

ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function Test)

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC), ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS), ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride), ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (HDL, LDL), ตรวจการทำงานของตับ (SGOt, SGPT)

   

ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA), ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN, Creatinine), 

ตรวจหาระดับยูริค (Uric Acid)

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)

 

เนื่องจากพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนฟังเฟืองชิ้นสำคัญ

ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

หากฟันเฟืองชิ้นใดเกิดปัญหาและไม่ได้รับการแก้ไข ซ่อมแซม หรือ

ปรับปรุงอย่างถูกต้องอย่างทันท่วงที

   

อาจส่งผลกระทบต่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องขององค์กรได้ 

ดังนั้น การที่พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่อมส่งผลให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างมั่นคงด้วยเช่นกัน