ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO9001:2015

23:08     15/12/2018


บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัดได้เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรอง

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อทดสอบการใช้งานตรวจสอบ

ความสอดคล้องระหว่างระบบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไข้ให้

สมบูรณ์มากที่สุดก่อนแจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินจากบริษัท

เอซีเอ็ม เซอร์วิสเซส จำกัด สถาบันผู้ให้การรับรองมาตรฐานสากล 

(Certification Body :CB) ที่ได้รับการรับรองจาก The United Kingdom

Accreditation Service (UKAS)ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมให้แก่

พนักงานโดยการเชิญอาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐาน

ISO9001:2015 มาให้องค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ

ให้แก่หัวหน้าแต่ละแผนกก่อนถึงวันตรวจประเมิน

จากผลการตรวจประเมิน พบว่าเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่

มาตรฐาน ISO9001:2015 และได้รับคำแนะนำจากทางผู้ตรวจประเมินให้การ

ปรับปรุงเอกสารเพื่อให้ระบบมาตรฐานคุณภาพมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สรุปผลการตรวจประเมิน

 

บริษัทโพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด ผ่านการรับรอง

ก้าวเข้าสู่มาตรฐาน ISO9001:2015 ตามหลักการ

 

โดยทางบริษัท เอซีเอ็ม เซอร์วิส จำกัด จะดำเนินการจัดส่งเอกสารรับรอง

การตรวจประเมินและใบรับรองหลังจากส่งเรื่องไปยังประเทศอังกฤษเป็นที่แล้ว

เสร็จในลำดับถัดไป