ประชุมตัวแทนจำหน่ายประจำปี 2018

16:28     30/09/2018


เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหารนำทีมโดยคุณภควัต เกาก่อสกุล ได้จัด

ประชุมตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัดขึ้นที่ ห้องประชุม CDC CRYSTAL

GRANDBALLROOM ห้างสรรพสินค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์เพื่อชี้แจงทิศทางในการดำเนินกิจการและ

เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวแทนจำหน่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    

ประเด็นที่ 1 :  ชี้แจงคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ทางทีมผู้บริหารได้ชี้แจงแก่ตัวแทนทุกท่านว่าเนื่องด้วยบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัดได้มีข้อพิพาทกับ

บริษัท เฮิร์บไทจง จำกัด กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในหมวดเครื่องหมายการค้า โดยศาลได้พิจารณาให้ทั้ง

2 บริษัททำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างกันกล่าวคือ บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด ยังคงสามารถ

ใช้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตราโพธิ์หยกในรูปแบบเดิมต่อไป

ทางบริษัทฯ จึงอยากขอให้ตัวแทนฯ ทุกท่านวางใจและมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทผลิตขึ้นทั้งหมด

ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด อีกทั้งยังมีเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่สามารถเปิดเผย

และชี้แจงสิทธิ์ของบริษัทได้อย่างชัดเจน และสิ่งที่ทางบริษัทฯ อยากขอความร่วมมือจากตัวแทนแต่ละท่าน คือ

การไม่พยายามเข้าไปแทรกแซงหรือแย่งลูกค้าของทางบริษัท เฮิร์บไทจง จำกัด มาขายสินค้าของทางบริษัท อาทิ

Boots เป็นต้น เพราะทุกบริษัทฯ ต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีรายรับเข้ามาจุนเจือรายจ่าย รวมถึงดูแล

พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัดมีความมุ่งหวังที่อยากจะให้ทั้ง 2 บริษัทยังคงสามารถดำเนินกิจการต่อ

ได้โดยไม่ก้าวก่ายเส้นทางการตลาดของกันและกัน

 

ประเด็นที่ 2 :  ชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเปิดร้าน

จำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัท

สิทธิบัตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางบริษัทขอชี้แจงให้แก่

ตัวแทนจำหน่ายทุกท่านรับทราบร่วมกันว่า บริษัทฯ ของเรายึดถือความถูกต้องเป็นอันหนึ่งเสมอ เพื่อสร้างความ

มั่นคงให้แก่บริษัท สร้างความถูกต้องให้แก่ผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้แก่ตัวแทนทุก

ท่านในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ในเดือนตุลาคม ปี 2561 ทางบริษัทได้มีกำหนดการเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่ Walking Street

พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยการเปิดร้านในครั้งนี้มิได้กระทำเพื่อตัดลูกค้าของตัวแทนจำหน่าย เพียงแต่จะช่วยสร้าง

ความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ ช่วยส่งเสริมและช่วยส่งต่อลูกค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายมากขึ้น จึงอยากให้

ตัวแทนจำหน่ายทุกท่านไม่ต้องวิตกกังวลกับการเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 

ประเด็นที่ 3 :  ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทและการย้ายสถานที่ผลิตยาแผนโบราณมาที่จังหวัดปทุมธานี

บริษ้ทฯ ต้องขอขอบคุณตัวแทนทุกท่านที่ช่วยกันทำให้ผลประกอบการของบริษัทเป็นไปในทางที่ดี ช่วยให้

บริษัทได้มีโอกาสนำรายได้บางส่วนจากการดำเนินกิจการไปช่วยเหลือสังคมและชุมชน ทั้งในรูปแบบทุนการ

ศึกษา สิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์บรรเทาทุกข์ให้แก่

ผู้ป่วยยากไร้ เป็นต้น ทุกกิจกรรมที่บริษัทได้กระทำและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมให้ถือว่าตัวแทน

ทุกท่านมีส่วนในการช่วยเหลือดังกล่าวด้วย

ปัจจุบันบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัดได้ย้ายสถานที่ผลิตยาจาก ลาดพร้าววังหิน มาที่ปทุมธานี เนื่องจาก

ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของตัวแทนแต่ละท่านได้อย่างทั่วถึง จึงได้ขยาย

กำลังการผลิตมาที่จังหวัดปทุมธานี เกิดเป็นสถานที่ผลิตยาแผนโบราณแห่งที่ 2 การย้ายสถานที่ผลิตยาแผน

โบราณในครั้งนี้เราไม่เพียงแต่จะเพิ่มกำลังการผลิตเท่านั้น แต่เรายังต้องการเพิ่มมาตรฐานให้แก่สถานที่และ

ผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยเฉพาะมาตรฐาน GMP นอกจากนี้เรายังได้ทำการเพาะปลูกสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ

สำคัญของผลิตภัณฑ์ คือ พญายอ เพื่อรองรับโรงสกัดสมุนไพรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ประเด็นที่ 3 :  ชี้แจงรูปแบบของฉลากและกล่องของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน

ทางทีมผู้บริหารได้ชี้แจงเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน และขอความร่วมมือ

จากตัวแทนทุกท่านในการเปลี่ยนรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลเน็ทเวิร์ค เว็บไซต์ โบร์ชัวร์ เป็นต้น

ให้เป็นภาพปัจจุบัน โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้

    

ช่วงท้ายของการประชุมทางบริษัทได้มีการมอบของรางวัลให้แก่ตัวแทน โดย คุณบัวขาว บัญชาเมฆ เป็นผู้

ให้เกียรติมอบรางวัลเพื่อแทนคำขอบคุณที่ท่านได้ตั้งใจและทำเพื่อบริษัทมาตลอดปี 2561 โดยของรางวัลในปีนี้

ประกอบด้วย

รางวัลยอดขายอันดับ 1 รถยนต์ Cargo Box จำนวน 1 คัน

รางวัล โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน iPhone X จำนวน 10 เครื่อง


รางวัล โทรศัพท์มือถือ Samsung Note 9 จำนวน 10 เครื่อง

ทั้งนี้ ทางบริษัท ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย