เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14:25     30/08/2018


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 

คุณภควัต และ คุณรัตนา เกาก่อสกุล ประธานบริษัทฯ​และภริยาได้เดินทางไปยัง

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เพื่อเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อทูลเกล้าถวายมาลัยข้อพระกรและถวายตู้แช่แข็งจำนวน 5 ตู้ 

เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน