การตรวจประเมินมาตรฐาน ISO9001:2008

13:01     19/04/2016


"ความต้องการของลูกค้า"...ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับ 1 

 

นี่คือสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นมาโดยตลอด

หากเราต้องการเห็นประโยคดังกล่าวมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น

เราจึงได้นำมาตรฐาน ISO9001:2008

เข้ามาเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

โดยเริ่มจากการให้บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าว แนวทางการปฏิบัติ ความสำคัญ

เนื่องจากการได้มาซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนั้น

จะต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานภายในองค์กร

จนกระทั่งในที่สุด บริษัทของเราก็ได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 

      จากทีมงานที่มีหน้าที่รับรองมาตฐานดังกล่าว ผลการตรวจเป็นที่น่าพอใจ

                                       ไม่มีการออกใบ CAR และ PAR แต่อย่างใด ที่เหลือ คือ ...การรอฟังข่าวดี