WATSONS HWB AWARD 2019

10:03     10/03/2019


บริษัทโพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล

“WATSONS HWB AWARDS” ประจำปี 2562

สาขา “Best Selling Tourist Choice” (ขายดีในกลุ่มทัวร์)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Grand Ballroom

ชั้น 2 โรงแรม The Athenee Hotel


…………………..

โดยคุณปราณอม แผนใหญ่ รองประธานฯ ฝ่ายผลิตได้เป็นตัวแทน

ในการเข้ารับรางวัลดังกล่าวร่วมกับตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า คุณนิจวรรณ ผลงาม

บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก

ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ เนื่องจากรางวัลดังกล่าว

ถือเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ จากผู้บริโภค

และต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ

เชื่อมั่น เชื่อใจและไว้ใจในคุณภาพสินค้าของเราเสมอมา

จนทำให้เราได้รับรางวัล BEST SELLING TOURIST CHOICE

     

รางวัลที่เป็นทั้งกำลังใจและแรงผลักดันในการต่อยอด

และพัฒนาสินค้าทั้งในด้านของการผลิตและคุณภาพ

ที่เน้นและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด

เราขอให้คำมั่นใสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดี

และมีคุณภาพอย่างดีที่สุดแบบนี้และตลอดไป

…………………..