สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่เมืองอู่ฮั้น

10:28     13/05/2020


 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด - 19 เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ปี 2562 โดยการระบาดนี้ได้ขยายเป็นวงกว้างและยากแก่การควบคุมเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง
เทศกาลคริสมาสต์ ปีใหม่และตรุษจีนทำให้เกิดการรวมตัวกันของผู้คน ส่งผลให้การแพร่ระบาดของไว้รัสเป็นไปอย่างรวดเร็วจนขยายเป็นวงกว้าง

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประเทศจีนมีความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ทั้งเพื่อป้องกันตนเองและดูแลผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา ด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเกิดความขาดแคลน สินค้าถูกกักตุน มีการกำหนดราคาขายสินค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดซื้อจัดหา หลายๆ ประเทศได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย, แว่นตานิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี ฯลฯ และสมทบเงินทุนเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานของทีมแพทย์เป็นไปด้วยความราบรื่นและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา

   

ทางคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้

   

  1. ชุด Microgard 2000                      จำนวน 1,000 ชุด
  2. แว่นตาป้องกัน PANOS                   จำนวน    300 อัน
  3. หน้ากากอนามัย 3M:6200               จำนวน   300 อัน
  4. แผ่นกรองอากาศ 3M : 2097            จำนวน   300 คู่

      

โดยจัดส่งเมื่อ เดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ให้แก่ทีมแพทย์ในประเทศจีนสำหรับใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อขณะดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ณ เมืองอู่อั่น ด้วยศักยภาพ และความสามารถของทีมแพทย์และพยาบาลประเทศจีนจะช่วยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตกาลในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี