ปฐมฤกษ์

22:55     09/12/2019


 

จากการริเริ่มแนวคิดของคุณภควัต เกาก่อสกุลที่อยากสร้างพื้นที่สีเขียวที่ทั้งปลอดสารพิษและสามารถช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวในการดำรงชีพ สามารถสร้างรายได้และใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์


 

ท่านจึงได้ให้ที่ดิน 1 ผืนเพื่อใช้สำหรับปลูกข้าว ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ โดยผลผลิตที่ได้จะนำมาแบ่งปันกัน หากมีจำนวนมากก็จะนำมาขายเพื่อสร้างกำไรและนำเงินที่ได้มาปันผลให้แก่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการทุกคนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ "โครงการรั้วโรงงานกินได้"

=

โดยในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาถือเป็นฤกษ์งามยามดีโดยได้รับเกียรติจาก คุณแม่
วันเพ็ญ แผนใหญ่ คุณภควัตและคุณรัตนา เกาก่อสกุลพร้อมครอบครัวร่วมกันดำนาเป็นครั้งแรกเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยให้กล้าพันธุ์ข้าวของเราเจริญเติบโตแข็งแรงเหมือนที่ท่านได้ร่วมกันสร้างบริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัดให้เจริญเติบโตและมั่งคงมาจนถึงทุกวันนี้และที่ขาดไม่ได้เลย คือ "พนักงานบริษัทฯ" ของเราที่ทุ่มเททั้งหยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจ ร่วมกันดำนาจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี