ความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์

21:54     16/10/2019


เนื่องจากลูกค้าได้สอบถามถึงข้อแตกต่างเกี่ยวกับลักษณะบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ทางบริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด จึงขอ

อนุญาตชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ 1  ความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าบนฝนของยานวดสมุนไพรตราพนาไพล สูตร 2 กับ ยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร ขนาดบรรจุ 50 กรัม

การชี้แจง :

         ฝาของยานวดสมุนไพรพนาไพล สูตร 2 กับฝายาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2 มีความแตกต่างกันจริง เนื่องจากซัพพลายเออร์ที่ผลิตสติ๊กเกอร์โลโก้สำหรับติดฝายานวดสมุนไพรตราพนาไพล สูตร 2 มีการใช้สีที่ค่อนข้างเข้ม ส่งผลให้ลายเส้นของโลโก้บางส่วนไม่ชัดเจน โดยในขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้แจ้งแก่ทางซัพพลายเออร์รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวเพื่อดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงทางบริษัทฯ เองจะดำเนินการตรวจรับงานพิมพ์ของสติ๊กเกอร์โลโก้สำหรับติดฝาขวดให้มากยิ่งขึ้น

 

ข้อที่  อักษรย่อภาษาอังกฤษของวันที่ผลิตบนฉลากของขวดใหญ่และขวดเล็กต่างกัน

การชี้แจง :

         เนื่องจากอักษรย่อภาษาอังกฤษของวันที่ผลิตบนฉลากของขวดใหญ่ใช้คำว่า “Mfg” ส่วนขวดเล็กจะใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษของวันที่ผลิต คำว่า “Mfd” ทั้ง 2 รูปแบบของการใช้งานล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าของบริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัดทั้งสิ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการผลิตสินค้าควบคู่กันไป ไลน์ผลิต โดยไลน์ผลิตเก่าใช้ในการผลิตยาหม่องขวดเล็ก จะใช้คำว่า “Mfd” ส่วนไลน์ผลิตใหม่สำหรับผลิตขวดใหญ่จะใช้คำว่า “Mfg” จากข้อคำถามของลูกค้าที่สอบถามเข้ามานั้นบริษัทฯ ได้ประชุมและมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการปรับเปลี่ยนการใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษของวันที่ผลิตของขวดใหญ่และขวดเล็กให้ตรงกัน คือ “Mfg” โดยจะเริ่มใช้ในช่วงกล่าวเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไปเพื่อมิให้ลูกค้าเกิดความสับสนว่าใช่สินค้าของบริษัทฯ หรือไม่

         โอกาสนี้บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ต้องขออภัยและขอขอบพระคุณลูกค้าเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ คำแนะนำ รวมถึงข้อคำถามต่างๆ ที่สอบถามเข้ามา เนื่องจากทุกเสียงของท่าน คือ สิ่งที่จะช่วยพัฒนาการสินค้าและการให้บริการของบริษัทให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด