ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสันติวนา

15:48     01/10/2019


ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสันติวนา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

สู่สถานที่ผลิตยาแผนโบราณบริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด เพื่อทัศนศึกษากระบวนการผลิตยา

หม่องรวมถึงศึกษาพรรณไม้สมุนไพรจากสวนพฤกษโพธิ์หยกสมุนไพร

      

คุณภควัต เกาก่อสกุล ประธานบริษัทและทีมผู้บริหารให้การต้อนรับด้วยตนเองพร้อมกับมอบทุนสนับสนุนการทัศนศึกษาในครั้งนี้ให้แก่โรงเรียนสันติวนาและได้จัดเตรียมอาหารกลางวันพร้อมน้ำสมุนไพรออร์แกนิคไว้รองรับหลังจากการทัศนศึกษาแล้วเสร็จ


อีกทั้งยังได้มอบยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2 และยาหม่องตราโพธิ์เฮิร์บ สูตร 2 ให้แก่คณาจารย์และนักเรียนทุกท่านเป็นของที่ระลึกจากการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสันติวนาทุกท่านที่ให้เกียรติบริษัทฯ ของเราได้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจน

กระทั่งเข้าสู่กระบวนการผลิตจนกลายเป็นยาหม่องสมุนไพร ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสืบสานภูมิปัญญาของไทยและปลูกฝังคุณประโยชน์จากการใช้ยาสมุนไพรให้แก่ชนรุ่นหลังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนายาสมุนไพรให้ยังคงอยู่สืบไป..